1 - પાત્રસૂચિ / પૂરુ અને પૌષ્ટી / વીરુ પુરોહિત


પૂરુ
યયાતિ
શુક્રાચાર્ય

વૃષપર્વા
અનુ
દ્રહયુ

યદુ
તુર્વસુ
રુદ્રદત્ત

પૌષ્ટી
દેવયાની
શર્મિષ્ઠા

દાસી -૧
દાસી – ૨
ઉદઘોષક


0 comments


Leave comment