28 - હથેળીને છુપાવી રાખી / ગૌરાંગ ઠાકર


સાવ ખાલી મેં હથેળીને છુપાવી રાખી,
એ રીતે આબરૂ ઈશ્વરની બચાવી રાખી.

તું પવન છે અને ફૂંકાય અહીં, માનું છું,
મેંય નિસબત પછી ખુશ્બૂથી બનાવી રાખી.

ચારબાજુથી અહીં તીર સતત વરસે છે,
જીવવું કેમ આ ટહુકાને દબાવી રાખી.

મ્યાન તલવાર કરી ત્યાં જ જગત જિતાયું,
જંગની એ જ છબી ઘરમાં મઢાવી રાખી.

કોઈ કારણ ન હતું તોય તમે વાત કરી,
એ જ કારણથી અમે વાત વધાવી રાખી.


0 comments


Leave comment