32 - બારી ઉઘાડી રાખીએ / ગૌરાંગ ઠાકર


હાથને હુન્નરથી જોડી રાખીએ,
ક્યાં સુધી ખોબો બનાવી રાખીએ ?

પાંદડાં પંખી લૂછે છે પાંખથી,
ચાલને વંટોળ રોકી રાખીએ.

બસ બધાંને રોકડું પરખાવશું,
વહાલ માટે શું ઉધારી રાખીએ ?

આ પ્રણય સમજાવવા કરતાં અહીં,
આપણે વરસાદ ઓઢી રાખીએ.

ચકલીનો બંધાય માળો એટલે,
આપણે બારી ઉઘાડી રાખીએ.

રાત પૂછે આપણી આ દોડ જોઈ,
સૂર્યની શું રાતપાળી રાખીએ ?


0 comments


Leave comment