47 - બારી બનાવું / ગૌરાંગ ઠાકર


મને ઝાડનો હું પૂજારી બનાવું,
હું મંદિર નહીં રોજ કયારી બનાવું.

હવે આ સદનની સમજાવટ બહુ થઈ,
જે ભીતરમાં ખૂલે તે બારી બનાવું.

જગત જે જગાથી મને મારું લાગે,
હું એવા જ સ્થાને અટારી બનાવું.

પછી મનના સર્પો કહ્યામાં રહે છે,
મને પહેલાં મારો મદારી બનાવું.

આ હારીને બમણુંય રમવું ગમે છે,
મને વહાલ માટે જુગારી બનાવું.

અહીં ફૂલની મ્હેક સૌને ગમે છે,
હવાથી મને કેમ ભારી બનાવું?


0 comments


Leave comment