49 - મને ક્યાંય લઈ ગઈ / ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’


ખોટું ખરું કરીને, મને ક્યાંય લઈ ગઈ
ઈચ્છાઓ આંતરીને મને ક્યાંય લઈ ગઈ.

મારી જ આ હયાતી મારી રગેરગોમાં
મારાપણું ભરીને, મને ક્યાંય લઈ ગઈ.

થોડાક ધોલધપ્પા, થોડીક ધાકધમકી,
થોડુંક કરગરીને, મને ક્યાંય લઈ ગઈ.

આકાશ જેમ ઊંચી અફસોસની શિખાઓ,
પાંપણમાં પાથરીને, મને ક્યાંય લઈ ગઈ.

તીખી ક્ષણોની તોળી, નારાજગીનું ખંજર,
છાતી ઉપર ધરીને, મને ક્યાંય લઈ ગઈ.


0 comments


Leave comment