1 - સમરું ૐકારા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


સમરું ૐકારા ૐકારા ૐકારા.
અનહદ રૂપ લહ્યાં નવ જાવે,
   અદ્ભૂત ઓર અપારા;
       સમરું ૐકારા.

અદીઠ દરસન બિન દગ તલસે,
     કરવા કેમ દીદારા ?
     સમરું ૐકારા ૐકારા ૐકારા

ત્રણ ગુણ કેરી પાંખડીઓ પર
    પોઢયા પ્રાણ અમારા;
       સમરું ૐકારા.

ગુણપતિ રૂપ ધરી ત્યાં પ્રગટ્યા
     ગુનગુનતા ગુણ ન્યારા.
     સમરું ૐકારા ૐકારા ૐકારા.

ગેબ ગગનમાં ગુંજન ચડિયાં,
    નોધારે આધારા;
       સમરું ૐકારા.

બિન તુંબી બિન તાર સુણાવ્યા
     સૂર અગમ ગમ બારા.
     સમરું ૐકારા ૐકારા ૐકારા.

સૂર પલટીયા, હુવા સોમ ઓર
    સોમ હુવા ઉજિયારા;
       સમરું ૐકારા.

એ ઉજિયારે વહે નિરંતર
     પરમાનંદની ધારા.
     સમરું ૐકારા ૐકારા ૐકારા.


0 comments


Leave comment