11 - સૂર સનકારે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


ગુરુ મારા, તમે રે ભરવાડા,
      તોરી હું ગાય.
ચિત્ત મારું ચારો જે ગમ દેખે
      એ ગમ ધાય; -
ગુરુ મારા, તમે રે ભરવાડા,
      તોરી હું ગાય.

ચેત ચરિયાણે વ્હાલા, તમે તો ચરાવો;
નેહના નવાણે મીઠાં નીર પિવરાવો;
તોય રે મનીષા મારી
      ઓખરે અથડાય.-
ગુરુ મારા, તમે રે ભરવાડા,
      તોરી હું ગાય.

લીલમ લીલે વ્હાલા, વખવેલ છૂપી;
રાન વેરાને વ્હાલા, અમરત કૂપી;
તમે દરશાવો ત્યારે એ
      સત સમજાય. -
ગુરુ મારા, તમે રે ભરવાડા,
      તોરી હું ગાય.

આ ગમ લીલું તાણે, એ ગમ વેણા;
કાંઇ નીરખે ન્હૈં મારાં અધઘેલ નેણા,
સૂર સનકારે ઊભી હું
      ઉભડક પાય.-
ગુરુ મારા, તમે રે ભરવાડા,
      તોરી હું ગાય.


0 comments


Leave comment