15 - ખેડુઓ ટાકર ભોમના / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


અમે રે ખેડુઓ ટાકર ભોમના હો જી.

કૂવા અમ ઊંડા અપરંપાર,
મથીમથી સીંચીએ જળધાર,
જંગ રે જામ્યા છે જીવનજોમના હો જી. -
અમે રે ખેડુઓ ટાકર ભોમના હો જી.

વિરલા આવે છે વરસાદ,
લાવે મારા હરિવરની યાદ,
લાવે રે સંદેશા ગેબી વ્યોમના હો જી. -
અમે રે ખેડુઓ ટાકર ભોમના હો જી.

કરડા તપે સૂરજરાય,
દવલા એ દવ સેવ્યા ન જાય,
અવળા ઉપચારો લાગે સોમના હો જી. -
અમે રે ખેડુઓ ટાકર ભોમના હો જી.

કણકણ નીપજે જે આહીં
સમજી લો લોહીની કમાઈ;
ફૂલડાં ખીલ્યાં એ જાણે હોમનાં હો જી. -
અમે રે ખેડુઓ ટાકર ભોમના હો જી.


0 comments


Leave comment