25 - વેપાર મારો- / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


દુજો ન કોઈ વેપાર,
    વેપાર મારો હાલે ધમધોકાર.

એક જ ખાતું હરિવર કેરું,
    ખતવું સહુ વહેવાર;
જમે બાજુએ સુમરન કીરતન,
    બીજું બધુંય ઉધાર. -
    વેપાર મારો હાલે ધમધોકાર.

ત્રાજવાં તોલાં એક જ માપનાં,
    છાપમાં શ્રી મોરાર;
મુરલીધરની ધારણ ધરતાં
    નફો અપરંપાર.-
    વેપાર મારો હાલે ધમધોકાર.

મ્હેર કરે મહારાજ કે પૂરણ
    થાય સરોદ ભંડાર;
લઉં સંકેલી હાટડી ને કરું
    બાવન બજારને જુહાર. -
    વેપાર મારો હાલે ધમધોકાર.


0 comments


Leave comment