29 - સ્વપન પરોણે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


સુંદર સ્વપન પરોણે રે
    મારું જગ બદલાયું જોણે.

વાટ વિપદની વિષમ હતી ત્યાં
    સમતા દીધી સોણે;
સ્મિતરેખા સળવળી રહી જયાં -
    રગરગતું મન રોણે રે. -
    મારું જગ બદલાયું જોણે.

આ નહીં, એ નહીં, એમ અવિરત
    કર્યા કરેલ અકોણે;
એ મનને અવ અમરત લાધ્યું,
    એય દેહના દોણે રે. -
    મારું જગ બદલાયું જોણે.

અખિયનમાં અંજન અંજાયું
    સુરમે કોઈ સલોણે;
સરોદ, સુંદરના સ્વપનાથી
    કુરૂપ ટળીયું ટોણે રે. -
    મારું જગ બદલાયું જોણે


0 comments


Leave comment