44 - ઇજાગ્રસ્ત – સણકા- સબાકાનો માણસ / મનોજ ખંડેરિયા


ઇજાગ્રસ્ત – સણકા- સબાકાનો માણસ
તૂટી જાય સીવેલ ટાંકાનો માણસ

ઉખેળો તો કાયમ ઉખેળાયો કરતો,
ન પૂરો થતો કેમે’ તાકાનો માણસ

ગમે તે તરફથી અડો તો ચીરાશો,
બનાવ્યો છે બેધારા ચાકાનો માણસ

ફરે આંખમાં તો ખબર પણ પડે ના,
નજાકતનો ; સુરમા- સલાકાનો માણસ

અમારી જ અંદર જવા યત્ન કરતાં –
સતત અમને રોકે છે નાકાનો માણસ

શિરાએ શિરામાં સુરંગો પડી છે,
ગમે ત્યારે ફૂટશે ભડાકાનો માણસ

નગર આખું થઈ જાય ગમગીન-મૂંગું –
થતો ચૂપ જયારે તડકાનો માણસ


0 comments


Leave comment