11 - શ્રીમંતાઈ પેશ કરવાની મના છે / દિનેશ કાનાણી


શ્રીમંતાઈ પેશ કરવાની મના છે,
આમ, બારોબાર ફરવાની મના છે.

તેં છલાંગો મારી દીધી, પણ ખબર છે ?
આટલામાં ક્યાંય તરવાની મના છે !

આ જગામાં સાચ છે સંકટમોચનનો !
પૂછ નહિ કે કેમ ડરવાની મના છે ?

ઉન્નતિના શિખરો સર કર લડીને,
આમ ઘાંઘા થઈને ખરવાની મના છે.

એટલી મેં ચૂપકદી ત્યાં નિહાળી,
એમ લાગે શ્વાસ ભરવાની મના છે !


0 comments


Leave comment