18 - :: ૬ ::


કદી હૈયે જાતી ઝબક ઝબકી કોઈ ક્ષણિકા :

રહું નન્દી વન્દી મુદમય ગણી કોઈ કણિકા.0 comments


Leave comment