53 - જોઉં છું, કેમ છળો છો ! / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


વૃંદાવનની કુંજનિકુંજે
    રોજ મળો છો હવે :
    જોઉં છું, કેમ છળો છો હવે !

તમે ફોડી તે દૂર છોડી મેં
    ગોરસની ગગરી;
સ્વપ્નામાં પણ યાદ ન આવે
    અવ મથુરાનગરી;
    હેતથી હળો મળો છો હવે : -
    જોઉં છું, કેમ છળો છો હવે !

હવે ન મુરલી ગુંજે ગમતી,
    એ સહીયરને તેડે;
કલરવ કરતી એ કુંજડીઓ
    વહાલપ વનરા વેડે;
    ગરજુડા, ગરવ ગળો છો હવે : -
    જોઉં છું, કેમ છળો છો હવે !

એક જ આશ, હરિ, હૈયે રહી
    તમમાં જઉં સમાઈ;
સરોદ સરખું ભિન્ન રહે નહીં
    આ ભવભોમે કાંઈ
    લહેરીલા લાલ, લળૉ છો હવે : -
    જોઉં છું, કેમ છળો છો હવે !0 comments


Leave comment