56 - આંસુની સગાઈ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


ઓ રે ઓ રે મીરાંબાઈ,
    તારે મારે આંસુની સગાઈ.

કેટલાં મારે નિકટ સગાં,
    ગુણકા, નાઈ, કસાઇ;
પંડ પીજરા ને વ્હાલ વાણોતર,
    જાય ઉરે ઊભરાઈ :
    ઓ રે ઓ રે મીરાંબાઈ,
    તારે મારે આંસુની સગાઈ.

એકથી અળગા જોઉં અનેકે
    એકની લેહ લગાઈ;
એની વ્યથા, ઓ રે એની મથામણ,
    એની કથા રહું ગાઈ :
    ઓ રે ઓ રે મીરાંબાઈ,
    તારે મારે આંસુની સગાઈ.

સર્વ મહીં મેં તુજને માની
    બેન મારી, હું ભાઈ;
એક મંજીરાની વાટકડી દોય
    રંગ દઈએ પાઇ :
    ઓ રે ઓ રે મીરાંબાઈ,
    તારે મારે આંસુની સગાઈ.

જેટલો નિકટ એટલો નિઠુર,
    જનમોજનમ સાંઈ;
આમ લગી મર, આપણ રહીએ
    ગુણ ગોવિંદના ગાઈ :
    ઓ રે ઓ રે મીરાંબાઈ,
    તારે મારે આંસુની સગાઈ.


0 comments


Leave comment