57 - મીરાં પાછી દો ને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


રાણોજી કહે છે -
    મીરાં પાછી દો ને !
એને મઢીશ સાવ સોને :
    રાણોજી કહે છે -
    મીરાં પાછી દો ને !

મૂલ ન જાણ્યાં ન મીરાં કેરાં :
વાદળ વીખરાણા છે ઘેરાં :
તેજ તપે છે આજ અનેરાં :
    આંનદ આજ અમોને.
    રાણોજી કહે છે -
    મીરાં પાછી દો ને !

મીરાં સંગે ભજનો ગાશું :
પ્રેમપિયાલા પીશું પાશું :
હસતાં રમતાં વ્રજમાં જાશું :
    રીઝવશું જ તમોને.
    રાણોજી કહે છે -
    મીરાં પાછી દો ને !

દ્વારિકાના રાજા બોલ્યા -
રાણા, તેં અંતરપટ ખોલ્યા :
ભારે બાઈ મીરાંને મોલ્યાં !
    ખેલવવાં છે ખિલોને !
    રાણોજી કહે છે -
    મીરાં પાછી દો ને !

એમ મળે નહીં મંગળ મીરાં :
નવ લખ ચીર કરી દે ચીરા :
લઈ લે તારે કર મંજીરાં :
    રોમરોમ તું રો ને !
    રાણોજી કહે છે -
    મીરાં પાછી દો ને !


0 comments


Leave comment