61 - ચલો વરેમંડ વાટડીએ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


મન, ચલો વરેમંડ વાટડીએ.
    બહુ બેઠા હિરદા હાટડીએ,
        મન, ચલો વરેમંડ વાટડીએ.

નફા ખોટના કરી વેપલા, ખોયો અમૂલ અવેજ;
વધાવવી આખર એ પડશે, એ જ હાટનો ફેજ :
    છે પીડ પંડની પાટડીએ,
        મન, ચલો વરેમંડ વાટડીએ.

કાંટો માંડ્યો કરમ તણો, એનાં મર્યાદિત છે માપ;
એક જ ઠેલે ઓછુંવતું, આખર રહે બળાપ :
    કંઇ મળે ન કરમી કાંટડીએ,
        મન, ચલો વરેમંડ વાટડીએ.

બાવન કેરી બજાર તો અવ દીસે બાળનો ખેલ;
અપરંપાર ગણાતું હાંસલ, ખરે હાથનો મેલ :
    છે આંટાઘૂંટી આંટડીએ,
        મન, ચલો વરેમંડ વાટડીએ.

મુકતમને ફરવું, નવ જ્યાં હો કયહીં બેસણાં સ્થિર;
ધરમ કરમની મેલી મમતને ફરતા થવું ફકીર :
    અવ ઝૂલો ખલકની ખાટડીએ,
        મન, ચલો વરેમંડ વાટડીએ.


0 comments


Leave comment