64 - દીવાસળી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


દીવાસળી
આ છે દીવાસળી,
આ કાયાની કાંડી રૂડી દીવાસળી.

જૂજ ઝાઝી શગતિ કેરો ગંધરક લગાડ્યો;
    ઝીણી ને જાડી જ્યોતે રહે છે જળી. -
        આ કાયાની કાંડી રૂડી દીવાસળી.

તનડું તપાવે ને એ મનડું મિટાવે;
    જીવડો જલાવે એવી અગનકળી. -
        આ કાયાની કાંડી રૂડી દીવાસળી.

કટોકટ કાઠી યા ને ટપકુંક જ્યોતિ;
    જળતાં કરે છે દુનિયા એ ઊજળી. -
        આ કાયાની કાંડી રૂડી દીવાસળી.

શગ સળગે છે એની સત રૂપ સાખી;
    સમજી સરોદે અવિચળ જ્યોતિ રળી.-
        આ કાયાની કાંડી રૂડી દીવાસળી


0 comments


Leave comment