24 - શ્વાસની સંભાવનાઓ ત્યાંય સારી હતી / દિનેશ કાનાણી


શ્વાસની સંભાવનાઓ ત્યાંય સારી હતી
પથ્થરોની ભીંત વચ્ચે એક બારી હતી

માત્ર તારા ઘરમાં બત્તીઓ જ ઠારી નથી
તે નગરની લાંબી આ સડકોય ઠારી હતી

સાગરોના ઘૂઘવાટો, પર્વતોની અદા
ને પ્રવાસોના પવનમાં યાદ તારી હતી

બાંકડા પર બેસું કે હું પાંદડાઓ ગણું ?
સાંજના વાતાવરણમાં સાંજ ભારી હતી

સર્જકોના અંતમાં ને એના આરંભમાં
કોઈ પીડા નામની બે ચાર નારી હતી


0 comments


Leave comment