27 - મૂળમાંથી ડાળમાં બેસી ગયા / દિનેશ કાનાણી


મૂળમાંથી ડાળમાં બેસી ગયા
ને ફફડતી ફાળમાં બેસી ગયા

ઓરડો ભરચક હતો કે મન હતું ?
આમ કાં પરસાળમાં બેસી ગયા !

પૂછવાને જે ખબર આવ્યાં હતાં
એ જ તો સંભાળમાં બેસી ગયા

એ જ લોકો ટોચ પર ઉભા હતા
જે સમયના ઢાળમાં બેસી ગયા

જીવવાના સેંકડો ઉન્માદ લઈ
આપણે બસ કાળમાં બેસી ગયા


0 comments


Leave comment