1.9 - પઢ / મહેન્દ્ર જોશી


હરી-ફરીને એક જ રઢ
જળનાં ઝીણા અક્ષર પઢ

વદ ના અમથી પોપટવાણી
એ જ બળદ ને એક જ ઘાણી

પીછે હટ કાં આગે બઢ
જળના ઝીણા અક્ષર પઢ

ઊંડા કૂવે પાણી ભરવા
નીકળ્યા સાત સમંદર તરવા

ટૂંકા સીચણ જર્જર સઢ
જળના ઝીણા અક્ષર પઢ

૧૮/૪/૦૭


0 comments


Leave comment