68 - નાદ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


નાદ સૃષ્ટિનો દેહ,
    કે વરસે અવિરત ધારે મેહ.

બુંદ સૃષ્ટિનું કામ શું મારે?
પડે દેહ છો ને અત્યારે;
શબ્દબ્રહ્મ સાથે બંધાયો
    અવ આતમને નેહ, -
    કે વરસે અવિરત ધારે મેહ.

રામનામની રટણા જાગી;
સ્થૂળ સુક્ષ્મ સહુ દીધાં ત્યાગી;
જીવત જાણે દીધી જલાવી
    સચરાચરની ચેહ, -
    કે વરસે અવિરત ધારે મેહ.

એક નાદ થઈ જગમાં ઘૂમૂં;
રામ રામ થઈ સહુને ચૂમું;
સકલ સૃષ્ટિ અવ આંગણ મારું,
    હરિધામ મુજ ગેહ,-
    કે વરસે અવિરત ધારે મેહ.


0 comments


Leave comment