64 - જવું ક્યાં ? જવાના સવાલો નડે છે / મનોજ ખંડેરિયા


જવું ક્યાં ? જવાના સવાલો નડે છે
જગાએ જગાના સવાલો નડે છે

મને પારદર્શક થવાની છે ઇચ્છા,
કરું શું ? ત્વચાના સવાલો નડે છે

હું હદબહાર બ્હેકી શકું છું પરંતુ-
મને મયકદાના સવાલો નડે છે.

સકારણ નડે એતો સમજાય કિંતુ –
આ કારણ વિનાના સવાલો નડે છે

ઘણાં શબ્દ દોરી જતા અવળે રસ્તે,
સતત કાફિયાના સવાલો નડે છે


0 comments


Leave comment