74 - પગલાંને સંભાળ / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


પગલાંને સંભાળ,
પછી ભલે લાંબી ભરજે ફાળ,
પહેલાં તારાં પગલાંને સંભાળ જી.

કંકર આવે, કાંટા આવે,
    આવે કાળ કરાળ જી;
પગલાં તારાં લડથડે છે
    વેરી વાટ વચાળ :
પહેલાં તારાં પગલાંને સંભાળ જી.

સૂકા સાથે લીલું આવે,
    એ લીલાને પણ ટાળ જી;
છદ્મવેષી લોભવે તને
    એવી વિધ પણ કાળ :
પહેલાં તારાં પગલાંને સંભાળ જી.

વામન પગલાં ત્રણ ભર્યે
    ભરે સ્વર્ગ પૃથ્વી પાતાળ જી;
ક્હે સરોદ, તારાં એ જ છે પગલાં,
    એ પગલે પગલું પાળ :
પહેલાં તારાં પગલાંને સંભાળ જી.


0 comments


Leave comment