76 - ફીણ ઝાઝાં ને / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


વેગીલા બેલી, ફીણ ઝાઝાં ને નીર થોડાં.
વગદાંઝાઝાં ને હીર થોડાં:
વેગીલા બેલી, ફીણ ઝાઝાં ને નીર થોડાં.

વેધ વીંધવાને સહુએ પણછું ચડાવી;
થોથા ઝાઝાં ને તીર થોડાં:
વેગીલા બેલી, ફીણ ઝાઝાં ને નીર થોડાં.

મનની મનીષા, બેલી, સહુ કોઈ સાધે;
ચંચળ ઝાઝાં ને થીર થોડાં:
વેગીલા બેલી, ફીણ ઝાઝાં ને નીર થોડાં.

જંગ જીતવાને જાણે સહુ કોઈ હાલે;
મડદાં ઝાઝાં ને મીર થોડાં:
વેગીલા બેલી, ફીણ ઝાઝાં ને નીર થોડાં.

કહે છે સરોદ, દુનિયા નીરખીને જોઇ લો,
પાણા ઝાઝા ને પીર થોડા:
વેગીલા બેલી, ફીણ ઝાઝાં ને નીર થોડાં.


0 comments


Leave comment