79 - ભેદ કરે એ ભૂલે / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


ભેદ કરે એ ભૂલે,
હો ભાઈ, ભેદ કરે એ ભૂલે.
એક જ અગનિ જલી રહ્યો છે
    ઘરઘર કેરે ચૂલે.
    હો ભાઈ, ભેદ કરે એ ભૂલે.

જેવી લાગુ પડી જાય ચાવી કે
    તત્ક્ષણ તાળાં ખૂલે;
ભિન્ન લુહારે ભલે બનાવી,
    એને ચરણ ચિત ડૂલે -
    હો ભાઈ, ભેદ કરે એ ભૂલે.

અગણિત બાગબગીચા બ્હેકે
    એક જ સરખાં ફૂલે;
મરમી મનડા મત થઈ એની -
    સત સૌરભને મૂલે. -
    હો ભાઈ, ભેદ કરે એ ભૂલે.

જાતિ-પાંતિના ભેદ ભયાનક
    કેમ સરોદ કબૂલે ?
જેવી જુએ જ્યોત કે એનું
    મન મગન થઈ ઝૂલે. -
    હો ભાઈ, ભેદ કરે એ ભૂલે.


0 comments


Leave comment