71 - માંડ કાપ્યો તે વળી રસ્તો ન આપ / મનોજ ખંડેરિયા


માંડ કાપ્યો તે વળી રસ્તો ન આપ
મ્હેરબાની કર, સમય પાછો ન આપ

ડાળ છું જે મુક્ત થઈ ગઈ ભારથી,
શુષ્ક રહેવા દે મને, પર્ણો ન આપ

ભાંગશે ફૂલો વિષેના ભ્રમ બધા !
હાથમાં તું કોઈને ગજરો ન આપ

આપવાના છે પ્રકારો અન્ય પણ,
લાગણીનો આ રીતે પડધો ન આપ

આપવા જો હોય તો દઈ દે ચરણ !
ઊભવા આવી રીતે ટેકો ન આપ


0 comments


Leave comment