84 - દર શોધો ભમરીનાં / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


સાધુ, દર શોધો ભમરીનાં.
ડંખ દઇ જે દુઃખ ઉપજાવે
    રોમરોમમાં તીણા.-
    સાધુ, દર શોધો ભમરીનાં.

મનનો કીટ રહ્યો અતિ કામી,
બેહદ પાજી બડો હરામી;
એની દુગધા કદી ન વામી,
    કરતૂક કરતો હીણા. -
    સાધુ, દર શોધો ભમરીનાં.

એ દર રહ્યાં અગોચર સ્થાને,
હરિકિરપા વિણ કોઈ ન જાણે;
એ કાજે જ ભજન કરવાને
    તન મન ચેતન દીનાં. -
    સાધુ દર શોધો ભમરીનાં.

હરિકિરપાએ ગુરુ મિલ જાવે,
ડંખ દિએ ઓર દરમાં લાવે;
અંત કીટ ભમરી રૂપ પાવે
    પરમ પદ્મમય જીનાં. -
    સાધુ, દર શોધો ભમરીનાં.


0 comments


Leave comment