85 - રાફડાની રાણી / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


શોધો રાફડાની રાણી,
     સંતો રે ભાઈ ,
        શોધો રાફડાની રાણી રે હો જી.

શું રે માનવ, શું દેવ ને દાનવ,
    સારી આ ભોમકા ભેળાણી રે હો જી;
એકે અનેક એવા રાફડા ઊભર્યાં,
    એ રાફડે દુનિયા ઘેરાણી.
    સંતો રે ભાઈ ,
    શોધો રાફડાની રાણી રે હો જી.

રજ તણો એ ઊંચો ઢગ બનાવે,
    છે રાફડા એની એંધાણી રે હો જી;
કાળ ભુજંગને વસવા નોતરે
    હૈયે ઊલટ બહુ આણી.
    સંતો રે ભાઈ ,
    શોધો રાફડાની રાણી રે હો જી.

રાફડા ખોદ્યે એનો અંત ન આવે,
    એ તો છેક તળિયે સંતાણી રે હો જી;
એક ખોદો કે બીજો ક્ષણમાં ઊભરે,
    એ વાત કોઈથી સમજાણી.
    સંતો રે ભાઈ ,
    શોધો રાફડાની રાણી રે હો જી.

મનનું મૂળ એ તો અંતર બેઠી
    કરી રહી છે ધૂળધાણી રે હો જી;
કહે સરોદ, એને હુંપદા સમજો,
    ઠાર કરી દો અરિ જાણી.
    સંતો રે ભાઈ ,
    શોધો રાફડાની રાણી રે હો જી.


0 comments


Leave comment