87 - પંડના છે પડછાયા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


એવી અચરજ જેવી માયા,
    પંડમાં પંડના છે પડછાયા.

આપે જ હાકોટો માર્યો હાકલનો,
    આપ જ ભેભીત ધાયા;
આપે જ એને ધરપત આપી,
    આપ જ સંતોષાયા.-
    પંડમાં પંડના છે પડછાયા.

કેસરી સિંહ તમે કૂપ મહીં કાં
    મ્હોરું જોઈ ભરમાયા ?
કૂદકો માર્યે કાંઈ ન મળશે,
    આપે આપ ઠગાયા.-
    પંડમાં પંડના છે પડછાયા.

પડછાયાને પી જવાનો
    કસબ કોઈક પાયા;
દાસ સરોદ કહે, પૂરા પીર એ
    પંડે પંડ સમાયા.-
    પંડમાં પંડના છે પડછાયા’


0 comments


Leave comment