91 - લીલવણું લહેરાણું / મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’


આજ લીલવણું લહેરાણું :
    તારી મીઠી મહેર પરમાણું, હો નાથ,
    લીલવણુ લહેરાણુ.

તાપે પરિતાપે સાવ સૂકી સરવાણી;
હૈયામાં હેતની ઓછપ વરતાણી;
    ત્યારે સાચવ્યું તેં ટાણાસર ટાણું :
    હો નાથ,
    લીલવણું લહેરાણું.

કોળી ઊઠ્યાં છે આજ ડૂંડલિયાં ખેતમાં;
કોળી ઊઠ્યાં છે આજ હૈયાં અમ હેતમાં;
    આ કોળ્યું છે કંઠમાં ગાણું:
    હો નાથ,
    લીલવણું લહેરાણું.

તારા - મય હૈયામાં ઊઠે ઉદગાર,
દૂભવે છે સુખીયો આ સારો સંસાર;
    તું વિણ ખાલી અભરે ભરેલ ભાણું :
    હો નાથ,
    લીલવણું લહેરાણું.


0 comments


Leave comment