93 - તિરપિત કરો તમાસા / મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ'


ખેલ બનાયા ખાસા,
    ઈનમેં હમરા સદાય વાસા,
    મનવા, તિરપિત કરો તમાસા.

રંગમંચ ભી ખૂબ બનાયા,
    હે અસીમ દરિયા સા;
હોહી સકે નહીં, ઈસ દરિયામેઁ
    તરંગ રહેવે પ્યાસા.
    મનવા, તિરપિત કરો તમાસા.

ફૂલ લગાયે યહી મંચ પર,
    ફૂલે પરમ સુવાસા;
ખેલ કરન આવે હો જાવે
    સોહં સુરભિત સ્વાસા.
    મનવા, તિરપિત કરો તમાસા.

કાહે ફિકર કરે રિ મનવા,
    હમ ખેલનકે દાસા;
સરોદ ઈનકા, સૂરાવલી હે
    ઈનકી, ગાયે જાસા.
    મનવા, તિરપિત કરો તમાસા.


0 comments


Leave comment