32 - એકલી ક્યાં જઈશ ઉતારીને? / અંકિત ત્રિવેદી


એકલી ક્યાં જઈશ ઉતારીને?
માર્ગમાં મેં પૂછ્યું ખુમારીને. . .

બ્હાર મંદિરની શું ચાલે છે?
ઈશ્વરે પૂછેલું પૂજારીને!

તું હિસાબોની બ્હાર રહેવાનો,
શું કરું હું તને ઉધારીને?

વાત સીધેસીધી કહી દીધી,
શું મઠારીને, શું સુધારીને!

કોઈ પડઘાની ધાર કાઢે છે,
મૌનમાં શું ઝીલું પુકારીને!


0 comments


Leave comment