35 - સપનું છે એને કોઈની કંઈ પણ પડી નથી / અંકિત ત્રિવેદી


સપનું છે એને કોઈની કંઈ પણ પડી નથી,
છે રાત કે દિવસ કશી સમજણ પડી નથી


0 comments


Leave comment