39 - ગામ આખું હીબકાંઓ ભરે છે / દિનેશ કાનાણી


ગામ આખું હીબકાંઓ ભરે છે,
એક મવાલી ટુચકાઓ કરે છે !

એક સરખી ભાવનાથી કરે છે,
કામ કપરું કાંસકાઓ કરે છે !

ઘરનાં સભ્યો હોય છે સરભરામાં,
જેમનાથી પારકાંઓ ડરે છે !

ખિસકોલી કે પતંગિયાંઓ થઈ,
આંગણામાં ભૂલકાંઓ ફરે છે.

આંસુઓમાં એમ સપનાં સરે કે
સરવરોમાં હોડકાંઓ તરે છે !


0 comments


Leave comment