46 - લાલ જાજમ પાથરીને બેઠાં છીએ / દિનેશ કાનાણી


લાલ જાજમ પાથરીને બેઠાં છીએ,
કે ગુનાઓ આચરીને બેઠાં છીએ !

જોવા મળશે વાદળોના હાડપિંજર;
એમ દરિયા આંતરીને બેઠાં છીએ !

ફેફસામાં પ્રાણ ફૂંકાશે ગુલાબી;
એટલી છે ખાતરી ને બેઠાં છીએ.

જડ અને ચેતન બધું આફરીન આફરીન,
એક ચીલો ચાતરીને બેઠાં છીએ.

દિલથી આદતવશ હતાં એવા અમે કે-
દુઃખ બધાનાં છાવરીને બેઠાં છીએ.


0 comments


Leave comment