56 - મેઘાડમ્બર / નરસિંહરાવ દિવેટિયા


[ગરબી -'સમી સન્ધ્યાએ હમે સાંચર્યાં રે જમુનાંની તીરે,
હાંહાં રે જમુનાંની તીરે.'- એ ઢાળ]

આડમ્બર રચી ભવ્ય આ રે
ગગન ઘને ઘેર્યું, હાં હાં રે ગગન ઘને ઘેર્યું,
આછું પીળું જળતેજ આ રે
નભમંડળ વેર્યું. હાંહાં રે નભમંડળ વેર્યું. ૧

ક્ષેત્રભૂમિ રૂડી ઉપરે રે
વાદળી વરસે છે, હાંહાં રે વાદળી૦
મરકતકશો ઘેરો લીલો રે
ત્ય્હાં વર્ણ વસે છે. હાંહાં રે ત્યહાં૦ ૨

વૃક્ષઘટા ભીની અહિં રે
ગમ્ભીરી ઊભી, હાંહાં રે ગમ્ભીરી૦
તે મહિં દ્વાર બન્યાં કહિં રે
ત્ય્હાં શી દીસે ખૂબી ! હાહાં રે ત્યહાં૦ ૩

પીતવસન ધરી ટેકરી રે
તૃણશૂન્ય જ પેલી, હાંહાં રે તૃણશૂન્ય૦
ગાયમહિષની તે પરે રે
સૅર શી આ રેલી ! હાંહાં રે સૅર૦ ૪

પ્હણે દ્વાર બીજે થકી રે
ગગન દીસે ઘેરું ;- હાંહાં રે ગગન૦
જો ! આ પ્રિય ! શું ત્હેં સુણ્યું રે
ગર્જન ઘન કેરું ! હાંહાં રે ગર્જન૦ ૫

દૂર જેહ ગિરિગવ્હરે રે
પ્રતિરવથી નાચે, હાંહાં ર પ્રતિરવ૦
સુણી તે આ હઇડે બીજું રે
રવનૃત્ય વિરાજે. હાંહાં રે રવનૃત્ય૦ ૬

ગિરિશિખરોને ચુમ્બતી રે
વાદળિયો દોડે; હાંહાં રે વાદળિયો૦
ભૂમિગોળ આલિંગી લે રે
ઘનઘટા શી કોડે ! હાંહાં રે ઘનઘટા૦ ૭

તો આ સ્થળ પ્રિય ! તું હવાં રે
અટકે ક્યમ લાજે ? હાંહાં રે અટકે૦
કાં ભેટી ન લે ચુમ્બનો રે
લટકે કંઈ આજે ? હાંહાં રે લટકે કંઈ આજે ? ૮
-૦-
ટીકા
કડી ૧. જળતેજ - 'મેઘવૃષ્ટિવાળી એક સાંઝ' કડી ૧ ની ટીકા જુઓ.
નભમંડળ - (સપ્તમીનો પ્રત્યય લુપ્ત) - નભમંડળામાં.

કડી ૬. ઉત્તરાર્ધ - ગર્જનરવ સાંભળીને તરત હૃદયમાં ત્‍હેવા જ ગમ્ભીર ભાવના ધ્વનિ ઊઠે તે જ 'હઈડે બીજું રવનૃત્ય વિરાજે.'
કડી ૭.'આલિંગી લે'- નો કર્તા - 'ઘનઘટા,' કર્મ - 'ભૂમિગોળ'.
-૦-


0 comments


Leave comment