56 - સાંજના હડતાલ પૂરી થઈ જશે / દિનેશ કાનાણી


સાંજના હડતાલ પૂરી થઈ જશે,
આપણી વચ્ચેય દૂરી થઈ જશે.

નખ વધે ને હાથ આખો કાપવો,
એ સમજદારી જરૂરી થઈ જશે.

છે તરસ બહુ ખેતરોના કંઠમાં,
આ નદીઓ પણ અધૂરી થઈ જશે.

આ રમત છે સૂર્યની ઊભા રહો,
દોડશો તો ચાલ બૂરી થઈ જશે.

સાચવો જો શબ્દને તો મોજ છે,
હાંકશો તો શબ્દ છૂરી થઈ જશે !


0 comments


Leave comment