66 - પીપળાનાં પાન જેવા શ્વાસ છે / દિનેશ કાનાણી


પીપળાનાં પાન જેવા શ્વાસ છે,
જિંદગીના જર્જરિત આભાસ છે.

શાશ્વતીનો અર્થ એનો એ જ પણ,
આ બળી રહી છે એ કોની લાશ છે !

પત્ર પરથી એટલું સમજાય છે,
એ મનોમન કેટલાં ઉદાસ છે !

પાંખ છે, મન છે, પવન છે, પણ કહો-
ક્યાં હવે કોઈ કને આકાશ છે ?

છે ચરણને ચાલવાના ઓરતા,
ને નયનમાં ધારણાંની ફાંસ છે !

કેટલાં સ્વપ્નોની કત્લેઆમ થઈ
આંખ મારી જીવતો ઇતિહાસ છે !


0 comments


Leave comment