69 - માત્ર તારા નામના દીવા કરું છું / દિનેશ કાનાણી


માત્ર તારા નામના દીવા કરું છું
હું હવે ક્યાં સૂર્યની પરવા કરું છું ?

કોઈના એકાંત વિશે હું લખું છું,
ને મનોમન કેટલો રોયા કરું છું !!

છેક તારા ઘર સુધી આવી ગયો છું,
કોણ ખોલે બારણું જોયા કરું છું !

ને સ્મરણની ચાંદનીમાં લીન થઈને,
શ્વાસ મારા, બે ઘડી ખોયા કરું છું.

રોજ પૂછે છે મને વ્હેલી સવારે,
કેમ એના સ્વપ્નમાં આવ્યા કરું છું !?


0 comments


Leave comment