10 - છેવટે / રાવજી પટેલ


લાગ્યું : અજાણ્યા ઘરમાં ગયો છું
પેસી. હજી તો પગ મૂકતાં માં
રડી પડી લોચન માંહ્ય ભીંતો ;
કોની કને વાત કરુંય બેસી ?

ખાલી પડી દૃષ્ટ મહીં સમાતું
ના કૈં ; ગઈ ચોક ભણી પુરાણે
ચબૂતરે, તેય ઊડી ગયો . ત્યાં
કો સ્પર્શતું લીંપણમાં રહીને
જવા કરું બ્હાર હવે હું જયારે.


0 comments


Leave comment