2.23 - સોનેરી વરખ / મહેન્દ્ર જોશી


પંડ્યના ઉતાર સોનેરી વરખ
તે પછી આ પટ ઉપર તું નામ લખ

તેં કહ્યું કે જૂઠનું છે ઝાડ આ
કર નહીં ફળની પછી ઝાઝી પરખ

વીંછીઓના, ક્યાંક મધમાખીઓના
હોય સહુને પોતપોતાનાં જ દખ

કોઈ તો અળગી કરો અમૃત-લતા
ત્યાં જુઓ ટોઈ રહ્યું છે કોઈ વખ

આંખના તળિયે બીજું તો શું મળે ?
સ્વપ્નના બે-પાંચ છે રંગીન જખ

દે વહાવી એને ઊંડા જળ મહીં
મત્સ્યરૂપે અવતર્યા છે બેઉ ચખ

દે મને તું આટલી બસ પાત્રતા
એક પળમાં ઊઘડે આખું અલખ

૦૨/૦૫/૨૦૦૨


0 comments


Leave comment