84 - આવવાનું ને જવાનું છે સદા / દિનેશ કાનાણી


આવવાનું ને જવાનું છે સદા
જે થવાનું એ થવાનું છે સદા

યાદ છે ને યાદ છે, હા એ મને
યાદ છે એ ભૂલવાનું છે સદા

સાદ પાડો તોય એ ફાટી જશે
પોત ઝીણું આ હવાનું છે સદા

એક મારું એક તારું કૈં નથી,
મન હઠીલું તો બધાનું છે સદા

બંધ થાશે એક બાજુ દ્વાર તો
બીજી બાજુ ખૂલવાનું છે સદા


0 comments


Leave comment