2.39 - કથા / મહેન્દ્ર જોશી


આ તરફ તું છે અને જર્જર કથા
આ તરફ હું છું અને બર્બર વ્યથા

સડસડાટે નીકળી હું જાઉં પણ
આડે ઊભા – છે - નથી - જો કે – તથા

તેં સમંદર ઓટનો જોયો હશે
વ્હાલમાં આવે ન ઘટ અન્યથા

આ જ પાછો રંગ ચહેરાનો ફર્યો
એક કાચંડાએ માંડી છે કથા !

છો નદીમાં ચાળણી રાખી ઊભો !
તું પકડવાને મથે ક્ષણને વૃથા

મામલો આખો તમાશાઈ બન્યો
સત્યને તરછોડવાની થઈ પ્રથા

૨૦/૦૬/૨૦૦૬


0 comments


Leave comment