3.1.1 - પ્રહલાદ પારેખ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા