3.1.2 - રાજેન્દ્ર શાહ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા