53 - દુકાળ-ગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા


તળાવ-કૂવા-વાવ નગરની ભીંતે ભીંતે રાવ, અરિ ઓ મયણલ્લા
તરસ્યા છોરું, મૂતરે કોરું, માટી હડહડ તાવ, અરિ ઓ મયણલ્લા
ભરભાદરવે ચૈતરનાં ભણકાર પડે ને વગડા વચ્ચે
જળજળનો દેકારો થઈને
ઝળઝળ ઝળઝળ ઝાળ બળે બાવળના પગમાં
આંખોના અંધારા ઘૂઘવે કંઠે ભડકાભેર ઝરેળે
વાદળ વાદળની ઝંખા ને
ઝંખાનો આકાર લઈને તરસી પાંખો ફાટી પડતી ખગમાં
ડિબાંગ-કાળા ઓળાના ઊતરાવ, જીવને ચોમાસું છંટાવ, અરિ ઓ મયણલ્લા
તળાવ-કૂવા-વાવ-નગરની ભીંતે ભીંતે રાવ, અરિ ઓ મયણલ્લા

નૈં ઉપર આકાશ, નીચે પાણીમાં રે સરસર વહેતા
પડછાયા શું બાકોરું
રે હડી કાઢતાં ઉનાળાની લૂ-ને સૂચવે
ડિલે ડસતા વા-વાદળના ભણકારા થઇ આંસુ
આવે કે કોરું તે
સમજ પડ્યાની પ્હેલાં તો ચોમાસે પાણી સૂસવે
અમને લગરીક ભાસ થવાનો ભાવ અમારી માટોડીમાં નાવ, અરિ ઓ મયણલ્લા
તરસ્યા છોરું, મૂતરે કોરું, માટી હડહડ તાવ, અરિ ઓ મયણલ્લા


અરિ ઓ મયણલ્લા = હે દુકાળ સમયે તળાવ ખોદાવનાર મીનળદેવી0 comments


Leave comment