2 - બે / રાગાધીનમ્ / સંજુ વાળા


સંકેલો તેમથી કે આમથી ઉકેલો પણ લંબાતા એકએક તંત.
આપણી આ વારતાને આદિ ના અંત.


0 comments


Leave comment