2 - 2. સૉનેટ / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી


હવે હું ક્યાં ચાલું ? અવિતરપણે મારગ ધસે !

સોનેટ

હવે હું મારાથી અકળ રીત આઘો જઈ રહ્યો !0 comments


Leave comment