18.4 - ઉષાવિલોપન / અરદેશર ખબરદાર


ગરબી - રાગ દેશ - તાલ લાવણી *

ધીમે ધીમે સરકતી સરતી ચાલી ઉષા :
ચાલી ઉષા, એ લાલ-ખ્યાલી ઉષા :
ધીમે ધીમે સરકતી.-

ક્યાં છે તે કંકણોની લાલી ગુમાની ?
ક્યાં ગઈ તે જ્યોતિ ભરતી જાદુઈ જુવાની ?
કોણે આ દેવઝાડીમાં ઝાલી ઉષા ?
ધીમે ધીમે સરકતી સરતી ચાલી ઉષા. ૧

કોણે આ તેજકાંઠે એને ડરાવી ?
કોણે અરુણી એની મૃગલી મરાવી ?
સૂતા કો સિંહે બીધી ખાલી ઉષા :
ધીમે ધીમે સરકતી સરતી ચાલી ઉષા. ૨

એવાં કો ક્રૂર હોશે જગમાં દિવાનાં ?
જોવા સૌંદર્ય ચીરે સૌંદર્યપાનાં ?
એવે જગ ઝાઝી ક્યમ રહે મહાલી ઉષા ?
ધીમે ધીમે સરકતી સરતી ચાલી ઉષા :

જોતાં જોતાં સરકતી સરતી ચાલી ઉષા. ૩
-૦-


0 comments


Leave comment